آثار نفوس پاک و خبیث

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

شخصی که دارای نفس پاک و روح طیّب است، و بر بالین مریض میرود و جدّاً میخواهد شفا پیدا کند، شفای فوری آن مریض در اثر تأثیر آن نفس پاک است به اذن خداوند.

آن کسی که نظر میزند، بچّه مریض می‌ شود، و یا می میرد، مال نفس کثیف و خبیث اوست گرچه آن بچّه فرزند خودش باشد.

این نفس اثر دارد؛ البتّه اگر نفس در جهت شقاوت جلو برود، آثارش آثار خبیثه است؛ مردن، مرض، فلاکت، و أمثالها از آثار نفوس خبیثه است.

و اگر در جهت طهارت جلو برود، آثارش آثاری است که برای مردم مفید است؛ تأثیر نفوس در برکت، عافیت، صحّت و طول عمر، بواسطهٔ طهارت نفوس است.

«معادشناسی» ج ۶ ص ۱۹