ابر جنایتکار و ابر قدرت

ابر جنایتکار و ابر قدرت

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

... از جمله این الفاظ تعبیر «ابر قدرت» است که برای دول بزرگ کفر به کار می‌رود. ایشان می‌فرمودند: باید گفت «ابر جنایتکار». قدرت متلق به خداوند است و ابر قدرت خداوند است و کفار در مقابل اسلام و مسلمانان که تکیه به خداوند داردند عاجزند نه قادر، چه رسد به ابر قدرت. وقتی ما از کفار با تعبیر «ابر قدرت» یاد کنیم، خودمان روحیه ضعف و انفعال و ترس را در مقابل کفار در قلوب مسلمانان تزریق کرده‌ایم و اسباب ذلت در برابر ایشان را فراهم نموده‌ایم.

(نور مجرد ج ۳ ص ۳۳۹)