ارتباط با ولایت از نان شب برای تکامل بشر ضروری تر است

ارتباط با ولایت از نان شب برای تکامل بشر ضروری تر است

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

ما معتقدیم که ارتباط با ولایت که روح کلی این عالم ایت، برای تکامل بشر از نان شب ضروری تر است.

(سرالفتوح، ص ۲۲)