الهی آمدم

الهی آمدم

آیة‌الله علامه حسن زاده آملی

خلوت شب را از دست مده، و به حقیقت بگو:«الهی آمدم» تا کامروا گردی.