برای توبه شتاب کنید

برای توبه شتاب کنید

آیت الله حاج شیخ محمد بهاری

ای برادران حقیقت! وای دوستان راه! پیش از آنکه سموم گناهان به روح ایمانتان ضرری غیر قابل جبران وارد سازد، شتاب کنید برای توبه، توبه‌ای دقیق و حسین برانگیز.

(تذکرة المتقین، ص ۴۳)