تاثیر عمل صالح در سلوک

تاثیر عمل صالح در سلوک

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

عمل صالح مانند بنزین است که موجب حرکت طیّارهٔ روح به فضای عالم قدس است.

(معادشناسی، ج ۲ ص ۳۰۸)