تشویش بال و تفرق خاطر

تشویش بال و تفرق خاطر

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

سالک باید از هر امری که موجب تشویشِ بال (فکر) و تفرّق خاطر است، زائد برقدر ضرورت، اجتناب نماید.

(نور مجرد، ج ۱ ص ۴۷۶)