تمام شئون سالک باید از عبودیت او حکایت کند

تمام شئون سالک باید از عبودیت او حکایت کند

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

خوردن، آشامیدن، خوابیدن، برخاستن و بالجمله تمام رفتار و هیئت سالک باید از عبودیت او حکایت کند.