تمام موجودات وجودشان از حق است

تمام موجودات وجودشان از حق است

وحدت‌ به‌ معنی استقلال‌ ذات‌ حق تعالی شأنه‌ در وجود است‌ كه‌ با وجود اين‌ استقلال‌ و عزت، هيچ‌ موجود دگری توان‌ استقلال‌ را نداشته‌ و وجودش‌ وجودی ظلی و تَبَعی است‌، همچون‌ سایهٔ شاخص‌ كه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ ميگردد. تمام‌ موجودات‌ وجودشان‌ از حق است؛ همه‌ آيه‌ و نماينده‌ می‌باشند. بنابراين‌ همه ظهورات‌ او می‌باشند و تجلیات‌ ذات‌ اقدس‌ وی. (روح مجرد ص ۳۷۳)

تجلی، مقام ذات