توحید و بهره اختصاصی از معارف

حاج سید هاشم حداد

توحیدْ، عارفان را به‌ فهمیدن‌ و ادراک‌ کردن‌ معانی‌ دقیقه‌ و رموز مخفیّه‌ کمک‌ می‌ کند...که‌ از فهمیدن‌ آنها صفات‌ بشر قاصر است‌.

و فقط‌ کسی‌ که‌ با توحید زنده‌ باشد و دارای‌ مشاهدهٔ ربوبیّه‌ باشد می‌ تواند آن‌ معانی‌ را بگیرد و بفهمد و در خود نگهدارد و حفظ‌ کند.

و کسیکه‌ به‌ نعمت‌های‌ بهشتی‌ قانع‌ و راضی‌ شده‌ است‌ از ادراک‌ آن‌ معانی‌ عاجز است‌.

(«روح مجرد»ص ۴۷۹.)