جان و روح قرآن

جان و روح قرآن

جان و روح قرآن، در همان اسرار و بواطن و معانی کلّیه است که بدون حصول طهارت حقیقی وصول به غایت آن‌ها میسور نیست. (نور ملکوت قرآن ج ۱ ص ۳۴)