حضرت صدیقه سلام الله علیها لیلة القدر است

حضرت صدیقه سلام الله علیها لیلة القدر است

آیة‌الله علامه حسن زاده آملی

چرا حضرت صدیقه -سلام الله علیها- لیلة القدر نباشد، و حال آنکه یازده قرآن ناطق در این لیلة نازل شده است؟ (انسان و قرآن ص ۲۴۸)