خواندن حافظ با صدای خوش و عشق خدا

خواندن حافظ با صدای خوش و عشق خدا

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

خوب است سالک «حافظ» بخواند و در معانی آن تامل کند و اسرار و رموز سلوک را از آن بیاموزد و با صدای خوش بخواند تا عشق خدا در قلبش زنده شود.

(نورمجرد، ج ۲ ص ۴۴۲)