دعوای صوری

دعوای صوری

حاج سید هاشم حداد

مرحوم حاج سید هاشم حداد میفرمودند: اگر با مردم یا به فرزندان خود دعوا می‌کنی، صوری بکن که نه خودت اذیت شوی و نه به آنها صدمه‌ای برسد. اگر از روی جدّ دعوا کنی، برای طرفین صدمه دارد. و عصبانیت جدی، هم برای تو ضرر دارد و هم برای طرف.(روح مجرد ص ۱۳۹)