رابطهٔ سالک الی الله و نماز

رابطهٔ سالک الی الله و نماز

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

سالک همواره در انتظار وقت نماز است و برای آن، ساعت شماری می‌کند. و اگر چنین باشد هیچگاه از بجا آوردن نماز در اول وقت آن غفلت نمی‌ورزد و آن را با هیچ چیز دیگری عوض نمی‌کند.

#سیر و سلوک #عشق