رابطه معجزه با نفس پیامبران و امامان

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

تمام معجزات انبیاء از مرده زنده کردن و کور مادر زاد شفا دادن و مرض پیسی را بهبودی بخشیدن و ید بیضاء و عصا را اژدها نمودن و شقّ القمر و غیر اینها همه و همه از حیطهٔ اراده و نفوس آنها خارج نیست.

اینچنین نیست که خود را جدا و منفصل از حول و مشیّت الهی بدانند و سپس دعا کنند: خدایا تو ماه را دو نیمه کن! و این عصا را اژدها کن! این شیر که بر روی پرده منقوش است، او را بر مسخرهٔ مأمون مسلّط گردان! و خدا هم خارج از مجرا و مَجلای نفوس آنان خواستهٔ آنها را انجام دهد.

معجزات از ناحیهٔ نفس خودِ ولیّ تجلی می‌کند.

«معادشناسی» ج ۶ ص ۱۸