رشد اعمال نیک و بد انسان

رشد اعمال نیک و بد انسان

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

خداوند هر عملی که انسان انجام دهد، نموّ می‌دهد و رشد می‌دهد. اگر انسان در راه خیر و در مسیر نور مشی کرد، آن را تقویت می‌کند؛ و اگر در راه ظلمت و شرّ حرکت کرد، آن را نموّ می‌دهد.