سالک باید با مجاهده و ریاضت وعاء وجود خود را متسع سازد

سالک باید با مجاهده و ریاضت وعاء وجود خود را متسع سازد

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

سالک بعد از قابلیت اوّلی، باید با مجاهده و ریاضت، وعاء وجود خود را متسع ساخته تاسینهٔ او خزانهٔ اسرار الهی شده و بتواند بار سنگین امانت الهی را تحمل کند.

(نورمجرد، ج ۱ ص ۶۰۱)