سرچشمه معارف دینی

سرچشمه معارف دینی

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

قرآن کریم در اسلام تنها اصلی است که دعوت اسلامی و همه معارف دینی از آن سرچشمه گرفته و به آن تکیه داده است.