شعر شیخ کاظم ازری در رثای حضرت فاطمه

شعر شیخ کاظم ازری در رثای حضرت فاطمه

شیخ کاظم ازری

شیخ اُزْری گوید:

و لاِءىّ الاُمورِ تُدفَنُ سِرًّا

بَضعَةُ المُصَطفی و يُعْفَی ثَراها

«از برای چه سبب بود که پاره جگر مصطفی را شب دفن نمودند و روی قبر او را با خاک یکسان کرده (اثرش را محو نمودند) که معلوم نشود؟» (رساله مودت ص ۱۴۵)