صدقه پاک

صدقه پاک

حاج سید هاشم حداد

خوب است انسانکه صدقات مستحبه و خیرات خود را که می‌دهد، از پاکترین اقسام اموال خودش باشد. سوا کردن مال و قسم پست و مشکوک را به فقرا دادن بالاخص به سادات روا نیست.

(روح مجرد، ص ۱۰۹)

#اخلاص