ضرر تقلید بی جا

ضرر تقلید بی جا

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

تقلید در آنچه انسان به منشأ و سبب آن دسترسی دارد همانند نظر دادن در آنچه تخصص ندارد از رذائلی است که جامعه را به نابودی می‌کشاند.