ضمانت اجرای احکام

ضمانت اجرای احکام

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

اسلام ضمانت اجرای احکام خود را در مرتبه نخست به عهدهٔ حکومت اسلامی و در رتبه بعد بعهدهٔ جامعه اسلامی نهاده است. (المیزان ج ۴ ص ۱۰۹)