طرز صحیح سنت خوابیدن رو به قبله

طرز صحیح سنت خوابیدن رو به قبله

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

مرحوم علامه حسینی طهرانی به خوابیدن رو به قبله، هم خود مقید بودند و هم به سائرین تاکید می‌نمودند و می‌فرمودند: بجا آوردن این سنت، هم به اینصورت ممکن است که انسان به پشت بخوابد و پایش را رو به قبله قرار دهد و هم به این صورت ممکن است که بر پهلوی راست بخوابد و صورت و جلوی بدنش رو به قبله باشد و البته این صورت دوم ترجیح دارد.

(نورمجرد، ج ۲ ص ۵۰۴)