طلوع عشق و صفات رذیله

طلوع عشق و صفات رذیله

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

سوزاندن ریشه صفات رذیله جز با طلوع عشق و محبت پروردگار ممکن نیست.