عشق یعنی محبت شدید

عشق یعنی محبت شدید

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

«عشق» به معنی محبت شدید است و استعمال آن نسبت به محبت خدای تعالی اشکالی ندارد بلکه مستحسن است.

(معادشناسی، ج ۳ ص ۲۰۹)

#عشق