غرب پرستی و غرب زدگی

غرب پرستی و غرب زدگی

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

عجب مرض مهلکب است غرب زدگی بلکه غرب پرستی؛ این آقابان غرب زده تمام اصول عالم غیب را می‌خواهند با فرمول توجیه کنند و در چهار چوب علوم تجربی زندانی نمایند؛ زهی جهالت!

(معادشناسی، ج ۳ ص ۱۹۷)