فداکاری سیدالشهداء سیفا و فداکاری امام صادق لسانا دو عامل نیرومند

فداکاری سیدالشهداء سیفا و فداکاری امام صادق لسانا دو عامل نیرومند

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

فداکاری سیدالشهداء سَیفاً و فداکاری امام صادق لِساناً دو عامل نیرومند بودند که پشت به پشت هم داده هریک دیگری را تقویت نمودند تا اسلام راستین رخساره درخسان خود را از پس ابرهای انبوه سیاه و ظلمت زا ظاهر نمود.

(امام شناسی، ج ۱۶-۱۷ ص ۲۵۶)