فلسفه وجودی حوزه های علمیه

فلسفه وجودی حوزه های علمیه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

منطور و مقصود از حوزه علمیّه درس علمی و عملی قرآن کریم است.

#سیر و سلوک