فنای در محبوب

فنای در محبوب

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

حصول کمالات نفسانی متوقف بر طی راه محبت و فنای در محبوب است.

(رساله مودت، ص ۲۲۵)