فهم معارف الهی در گرو توحید شهودی

فهم معارف الهی در گرو توحید شهودی

حاج سید هاشم حداد

غالب مسائل معارف الهی بلکه همه آن مسائل بدون تدراک توحید شهودی قابل ادراک نیست.