لقاء الله تنها جایگاه آرامش انسان

لقاء الله تنها جایگاه آرامش انسان

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

بشر تا به موطن اصلی خود نرسد، آرام نمی‌گیرد. موطن انسان حرم خداست؛ آنجا جای آرامش دل است.

#سیر و سلوک