محبت دنیا و محبت دوستان پروردگار

محبت دنیا و محبت دوستان پروردگار

مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

پروردگارا! اگر محبت دنیا قلب‌های ما را بیمار کرده است، و عقول ما را از بین برده است، ولی محبت دوستان تو دلهایمان را زنده کرده است. (المراقبات ص ۷۶)