مراد از اینکه همه امور عالم با اذن خدا واقع می شود چیست؟

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

...تا تمام اسباب و شرائطی را که خداوند مقرّر فرموده حاصل نشود، و سپس ارادهٔ حضرت او به ایجاد موجودی از این اسباب و شرائط و مُعِدّات تعلّق نگیرد، اذن خدا پیدا نشده است.

( «معادشناسی» ج ۶ ص ۲۶.)