مراقبه از لوازم حتمیه سالک

مراقبه از لوازم حتمیه سالک

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

سالک باید از اولین قدم که در راه میگذارد تا آخرین قدم، خود را از مراقبه خالی ندارد و این از لوازم حتمیه سالک است.

(رساله لب اللباب، ص ۳۰)