مراقبه برای غبارروبی

مراقبه برای غبارروبی

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

غبار عالم کثرت نباید گوهر وجودی شما را بگیرد؛ مراقبه برای همین است که دائماً غبارروبی کند.