مراقبه و عشق و کتمان

مراقبه و عشق و کتمان

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

انسان باید دائماً مراقبه اش قوی باشد؛ و دائماً به عشق او باشد؛ و این امر را هم از اغیار مکتوم بدارد که چه گوهر گرانبهایی است.