معتبر نبودن مکاشفات و رویاهای انسان غیر کامل

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

انسان مادامی که اسیر نفس است و از نفس عبور نکرده آنچه را می بیند اعمّ از خواب یا مکاشفه احتمال صحّت و سقم دارد؛ فلذا نمی شود به این مشهودات خود دل داده و مطابق آنها عمل کند.

«جذبهٔ عشق» ص ۷۴

#آفات سلوک #انسان کامل