معنای فناء چیست؟

معنای فناء چیست؟

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

مقام فناء، یعنی عجز تام و تمام، و حد اکمل از ادراک ذات و وصول بدان ذروه، بطوریکه بنده در عجز، و عدم امکان ورود و دخول، نه تنها افکارش و آرائش، بلکه وجودش فانی گردد؛ و چون پروانه در برابر پرتو شمع بسوزد، و نیست و نابود شود، و اثری از او نماند. (نور ملکوت قرآن ج ۱ ص ۳۴۱)