مناجات شعبانیه؛ از مهمترین اعمال ماه شعبان

مناجات شعبانیه؛ از مهمترین اعمال ماه شعبان

آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی

مناجات شعبانیهاز اعمال مهم این ماه است بلکه خوب است که سالک بعضی از فقرات آن را در طول سال ترک نکند و با آنها در قنوت‌ها و سائر حالاتِ معنوی خود مناجات کند. (المراقبات ص ۱۳۰)