موجودات آیات حضرت حق

موجودات آیات حضرت حق

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

موجوداتی که حضرت باری تعالی آفریده است، هرکدام به نوبه خود و در حدود سعه ماهیّت و قابلیّت خود، نشان دهنده قدرت و عظمت و علم و حیات حضرت احدی هستند.

#اسماء الهیه