ناامیدی و توقف، ممنوع

ناامیدی و توقف، ممنوع

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

نباید سستی و کسالت به خرج داد، بلکه با سرمایه رجاء و توکل خود را باید به این دریا زد تا شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکند، عنایت خدایی روی محاسبات ما کار نمی‌کند.