هدف از تحصیل علوم و معارف الهیه

هدف از تحصیل علوم و معارف الهیه

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

غرض و مقصود از تحصیل علوم و معارف الهیه ابتدا هدایت یافتن خود انسان و وصول به مقام توحید حضرت حق و کمال انسانی وبعد از آن هدایت و دستگیری از خلق و تعلیم و تزکیهٔ آنان است.