هستی ما باید در توحید ذوب شده و نیست شود

هستی ما باید در توحید ذوب شده و نیست شود

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

هستی تک تک ما باید در توحید ذوب شده و نیست شود تا جایی که تماماً خدائی گردد.