هنر مرد است که همسرش را مطیع خود قرار دهد

هنر مرد است که همسرش را مطیع خود قرار دهد

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

مرحوم علامه والد می‌فرمودند: درست است که زن باید از شوهرش اطاعت کند، ولی این هنر مرد است که همسرش را مطیع خود قرار دهد وراه اصلی آن فقط و فقط محبت ورزیدن و نیکوئی کردن است.

(نور مجرد ج ۲ ص ۶۵۶)