یا علی گر به حشر قنبر تو سایه بر گبر محشر اندازد

یا علی گر به حشر قنبر تو سایه بر گبر محشر اندازد

یا علی گر به حشر قنبر تو، سایه بر گبر محشر اندازد

جای دارد که ابر رحمت گبر، سایه بر اهل محشر اندازد