یکی از شرائط ضروری سلوک

یکی از شرائط ضروری سلوک

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

نفس آدمی باید ریاضت ببیند تا تربیت شود بدون آن، وصل به منزل مقصود محال است.

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد