یکی از مهمترین مراقبه ها

یکی از مهمترین مراقبه ها

مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

یاد خدا در هنگامی که عموم مردم غافلند از مهمترین مراقبه‌ها بوده، جوابش سریعتر، به قبول نزدیک‌تر، اجرش افزون‌تر، و نزد خدا بزرگتر است.

(المراقبات، ص ۳۰۵)